اخبار برگزیده

جریان سید سکوت(از قول آیت الله فاطمی نیا)

جریان سید سکوتاز قول آیت الله فاطمی نیا:

حضرت آیت الله بهاالدینی قدس الله نفس الزکیه مطلبی را به بنده فرمودند، و چند مرتبه هم تاکید د که این از مشهودات من است نه از مسموعات. فرمودند: من سیزده ساله بودم، سیدی در کوه خضر که در اطراف قم است و الان تقریبا متصل به شهر شده مینشست که به او میگفتند: سید سکوت. بیست سال بود که حرف نمی زد. فرمودند من با بعضی بچه ها رفته بودیم کوه خضر و او را دیدیم. شخصی از روستائی آمد گفت: مریض داریم او را دعا کنید! سید با حرکات دست و اشاره به تفهیم کرد که مریض خوب شد، بعد معلوم شد که مریض خوب شده است! همچنین مثل اینکه فهمیده بود ما بچه ها گرسنه هستیم با اشاره دست به ما بچه ها فهماند که در فلان منطقه پائین کوه دارند اطعام می کنند، بروید بخورید، ما رفتیم پائین به همان مکانی که آدرس داده بود، دیدیم در یک باغی آش پخته اند و به مردم می دهند.

پس از بیان این مطلب آیت الله بهاالدینی فرمودند: بزرگان هم به او سر می زدند. این جمله خیلی مرا تکان داد! زیرا تحت تاثیر قرار و دلبری از آدم نادان، چیز مهمی نیست، اما دلبری از بزرگان و علما مهم است. این قضیه چند ماه گذشت، روزی برای احوال پرسی خدمت آیت الله بهاالدینی رسیدم، گفتم: آقا این سید سکوت را که فرمودید بزرگان هم پیش او می رفتند، چه سری داشت؟! وقتی این سوال را کردم، دستشان را بردند به طرف لبشان و فرمودند: «در آتش را بسته بود،و چیزی در کفش نهاده بودند».


جریان سید سکوت(از قول آیت الله فاطمی نیا)

جریان سید سکوت(از قول آیت الله فاطمی نیا)

جریان سید سکوت(از قول آیت الله فاطمی نیا)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها